Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 3
  • ΑΥΓ
  • 2007
Νόμος 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152/ 10.7.2007)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»,
όπως ισχύει - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου»