Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 5
  • ΙΟΥ
  • 2007
Νόμος 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄ 259/23.12.2004)
«Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»