Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2007
Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2523/12.6.2003
(Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) (ΦΕΚ Α΄ 158/25.6.2003)
«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύουν, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών»