Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 25
  • ΜΑΪ
  • 2022
ΠΕΕ 205/18.05.2022: Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης για τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής (EBA/GL/2015/18)

Στις 25 Μαΐου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2589/25.05.2022) η υπ’ αριθμ. 205/2/18.05.2022 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας με τίτλο «Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης για τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής (EBA/GL/2015/18)».
Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ανωτέρω ΠΕΕ τίθεται η 1η Σεπτεμβρίου 2022 και η υποβολή του Παραρτήματος από τα υπόχρεα ιδρύματα πρέπει να γίνει έως και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά.

ΦΕΚ Β' 2589/25.05.2022