Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2007
Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδας 1955/2/4.7.1991 (ΦΕΚ Α' 105/4.7.1991)
«Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα»