Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2007
Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/31.10.2002 ΦΕΚ Α΄ 277/18.11.2002)
«Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους
που διέπουν τις συναλλαγές τους»

Το κείμενο της πράξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/Acts.aspx

Για την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/2002 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 178/19.07.2004 απόφαση της ΕΤΠΘ «Διευκρινίσεις των ΠΔ/ΤΕ 1087/1987, 1216/1987, 1955/1991, 2286/1994, 2326/1994, καθώς και της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 που αφορούν τη διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων» με τις εξής θεματικές ενότητες:

α. Δανειακές συμβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο – Γενικό επιτόκιο αναφοράς

β. Εφάπαξ δαπάνες, έξοδα υπέρ τρίτων και αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα

γ. Κριτήρια εξειδίκευσης κατά την αιτιολογία και το εύλογο ύψος για τις δαπάνες και τα έξοδα που αφορούν καταθέσεις και τις λοιπές τραπεζικές εργασίες.

δ. Περιοδική παροχή στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με την κατ’ ελάχιστον ενημέρωση

ε. Ελάχιστη ενημέρωση 

στ. Δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης από το πιστωτικό ίδρυμα

Για την ως άνω Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έχει εκδοθεί επίσης η υπ’ αριθμ. 234/11.12.2006 απόφαση της ΕΤΠΘ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 και της απόφασης ΕΤΠΘ 178/3/19.07.2004».

Οι ακόλουθες διευκρινιστικές επιστολές αφορούν επίσης την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/2002:

1. Επιστολή της 16.01.2003 για τις εξής θεματικές ενότητες:

α. Δανειακές συμβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο – Γενικό επιτόκιο αναφοράς

β. Αμοιβές, δαπάνες και έξοδα υπέρ τρίτων

γ. Πρόωρη εξόφληση

δ. Σύναψη συμβάσεων καταναλωτικών δανείων ή πιστώσεων

ε. Νομική θέση και δικαιώματα των συναλλασσομένων

στ. Ενημέρωση δικαιούχων δανείων ειδικών κατηγοριών

ζ. Ενημέρωση εγγυητών

η. Ενημερωτικά φυλλάδια

θ. Διαφημίσεις

ι. Τεχνικές προσαρμογές

ια. Υφιστάμενες συμβάσεις

2. Επιστολή της 17.03.2003 για τις εξής θεματικές ενότητες:

α. Είσπραξη δαπάνης για αύξηση εγκεκριμένου ορίου χρηματοδότησης

β. Ενημέρωση των εγγυητών σε περίπτωση υπερημερίας του πρωτοφειλέτη

γ. Εφαρμογή περιόδου χάριτος κατά τον εκτοκισμό χρεωστικών υπολοίπων από πιστωτικά δελτία

3. Επιστολή της 31.03.2003 για τις εξής θεματικές ενότητες:

α. Δανειακές συμβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο – Γενικό επιτόκιο αναφοράς

β. Τεχνικές προσαρμογές