Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΙ-983/7-3-1991 (ΦΕΚ Β'172/21-3-1991)
«Καταναλωτική Πίστη - Εναρμόνιση με την οδηγία 87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ της 22ας Φεβρουαρίου 1990»