Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 31
  • ΙΟΥ
  • 2008
Υπουργική Απόφαση Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β'1353/11.07.2008)
«Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»