Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) των εγγράφων προσχώρησης στο “SEPA Payment Account Access (SPAA)” Scheme

Την 1η Δεκεμβρίου 2023, το ‘EPC’ δημοσίευσε τα έγγραφα προσχώρησης των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών στο SPAA Scheme.

Έγγραφα προσχώρησης