Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Εκστρατεία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το IBAN discrimination

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση του IBAN discrimination και έχει ως αποδέκτες επιχειρήσεις και εθνικές δημόσιες αρχές με στόχο να αποδέχονται συναλλαγές προς και από IBANs παρόχων υπηρεσιών πληρωμών οποιουδήποτε κράτους-μέλους της ΕΕ.

Ενημερωτικό υλικό