Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) της επικαιροποιημένης έκδοσης (3.2) του “Rulebook” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένη έκδοση (3.2) του “Rulebook” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’). Το εν λόγω “Rulebook” τέθηκε σε εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2023. Επιπλέον, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένη έκδοση (3.1) του κειμένου διευκρινήσεων (“clarification paper”) σε σχέση με τη συγκεκριμένη έκδοση του “Rulebook”.

EPC SRTP Rulebook Version 3.2

EPC SRTP Clarification Paper Version 3.1