Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 20
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 193/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 11.03.2005 «Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998, όπως ισχύει, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας
και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων
και με τον προσδιορισμό Αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου»