Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 21
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 150
«Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»
(ΦΕΚ Α’ 125, της 25.7.2001, σελ. 2061 επόμενα)