Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 30
  • ΙΟΥ
  • 2020
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15(6) και 40(4) του Νόμου 4172/2013 σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής