Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3148
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων
για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136, 5.6.2003, σελ. 2139-2142)