Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 21
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 342
«Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284, 22.11.2002, σελ. 5089-5090)