Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 21
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΠΡΑΞΗ 50 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 31.07.2002 - Διευκρινήσεις αναφορικά με το παράρτημα ΙΙΙΑ της Πράξης
σχετικά με τον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)