Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 18
  • ΙΟΥ
  • 2019
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)