Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 22
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3431
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13, 3.2.2006, σελ. 115 επόμενα)