Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 2
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006
για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου»
και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας
σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (L 214/4.8.2006, σ. 29επ.)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VI (άρθρα 40 και 41) της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ προβλέπεται η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρων για την εξειδίκευση ορισμένων διατάξεών της.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δημοσιεύτηκε, τον Αύγουστο του 2006, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2006/70/ΕΚ "για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό του "πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου" και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση".

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1, η ενσωμάτωση των μέτρων εφαρμογής της Οδηγίας στις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τη 15η Δεκεμβρίου 2007 (καταληκτική ημερομηνία και για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ).