Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 3
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1781/2006
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006
περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
(L 345/8.12.2006, σ. 1 επ.)

Τον Δεκέμβριο του 2006 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2007, οι διατάξεις του είναι δεσμευτικές προς όλα τα μέρη που αφορά και ισχύει άμεσα σε κάθε-κράτος μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο 15, τα κράτη-μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, οι οποίες ωστόσο αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 15η Δεκεμβρίου 2007.

 

Με τον Κανονισμό επιδιώκεται η ενιαία εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ειδικής Σύστασης υπ. αριθμ. 7 (SR VII) της FATF, για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Οι διατάξεις του Κανονισμού, αφορούν τις πληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύουν τον εντολέα μιας μεταφοράς χρηματικού ποσού σε οποιοδήποτε νόμισμα, από και προς πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Από το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού εξαιρούνται ή δύνανται τα κράτη-μέλη να εξαιρέσουν τις:

(α) πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, 
(β) πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα ή μέσω κινητών τηλεφώνων, 
(γ) αναλήψεις μετρητών από ίδιο λογαριασμό, 
(δ) άμεσες χρεώσεις, 
(ε) μεταφορές κεφαλαίων που προέρχονται από ηλεκτρονικό συμψηφισμό των επιταγών (Cheque truncation), 
(στ) μεταφορές ποσών εντός της επικράτειας ενός κράτους-μέλους για πληρωμή φόρων, προστίμων, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ., 
(ζ) μεταφορές ποσών, μέγιστου ποσού 150 ευρώ, εντός της επικράτειας ενός κράτους-μέλους προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και 
(η) τις μεταφορές ποσών, μέχρι μέγιστου ποσού 1000 ευρώ, εντός της επικράτειας ενός κράτους-μέλους, σε λογαριασμό δικαιούχου που επιτρέπει την πληρωμή για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών.