Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 1
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(L 309/25.11.2005, σ. 15επ.)

Με την τρίτη, στην συγκεκριμένη θεματική, Οδηγία επιδιώκεται η προσαρμογή του κοινοτικού δικαίου με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 2003, καθώς και με ορισμένες απο τις εννέα Ειδικές Συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Οδηγία 2005/60/ΕΚ αντικαθιστά πλήρως και καταργεί την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2001.Οι διατάξεις της Οδηγίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 15η Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο.
 
Οι βασικότερες μεταβολές που επέρχονται με την Οδηγία 2005/60/ΕΚ στο ισχύον κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, συνίστανται στα ακόλουθα:

  • καθιερώνεται η υποχρέωση των κρατών-μελών να μεριμνήσουν για την ποινικοποίηση τόσο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όσο και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
  • διευρύνεται ακόμα περισσότερο το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να υπαχθούν σε αυτό και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, καθώς και οι φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης,
  • επανακαθορίζονται, διευρυνόμενες, η έννοια των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, και η έννοια της εγκληματικής δραστηριότητας,
  • καθιερώνονται αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης της πελατείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών,
  • καθιερώνονται διατάξεις για τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (αυξημένης και απλοποιημένης) που θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (Contingency Due Diligence - CDD), και
  • καθιερώνονται διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και αρμόδιων εθνικών φορέων, τη διασφάλιση, όπου είναι δυνατό, έγκαιρης ανάδρασης σχετικά με την αποτελεσµατικότητα των αναφορών ύποπτων περιπτώσεων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και την εξέλιξη που υπήρξε σε σχέση με τις αναφορές αυτές.