Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 5
  • ΦΕΒ
  • 2007
Οι Διεθνείς Συμβάσεις της Βιέννης, του Στρασβούργου και των Ηνωμένων Εθνών

Με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1988 για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, γνωστή ως «Σύμβαση της Βιέννης», αναγνωρίζεται ότι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί διεθνή εγκληματική δραστηριότητα και καθιερώνονται κανόνες ενδυνάμωσης και αύξησης των νομικών μέσων διεθνούς συνεργασίας σε ποινικά θέματα για την καταστολή αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 11η Νοεμβρίου 1990, και έχει κυρωθεί από 170 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.


Με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1990 για τη νομιμοποίηση, την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή ως «Σύμβαση του Στρασβούργου», επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου διεθνούς συνεργασίας, μέσα από το οποίο παρέχονται στα κράτη που έχουν προσχωρήσει σε αυτήν μηχανισμοί συνεργασίας σε μέτρα ανίχνευσης (π.χ. ειδικές ανακριτικές εξουσίες και πρακτικές, ένδικα βοηθήματα, αμοιβαία συνδρομή) για την καταπολέμηση της νομιμοποίη- σης, την κατάσχεση και τη δήμευση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Επιπρόσθετα προβλέπεται η λήψη από τα μέρη της Σύμβασης:

  • προσωρινών μέτρων απαγόρευσης κίνησης λογαριασμών ή κατάσχεσης μετά από αίτηση άλλου μέρους, που έχει κινήσει ποινική διαδικασία ή διαδικασία δήμευσης, και
  • μέτρων για την υποχρέωση δήμευσης των οργάνων και προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τα οποία ευρίσκονται στο έδαφος ενός μέρους της σύμβασης, κατόπιν αίτησης δήμευσης από άλλο μέρος.

Η Σύμβαση του Στρασβούργου τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 1993 και έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τα μη-μέλη του Συμβουλίου, μόνο η Αυστραλία έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και εφαρμόζει τις διατάξεις της από την 1η Νοεμβρίου του 1997.

Τέλος, με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1999 για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών που θα προσχωρήσουν σε αυτήν, μέσω της ποινικοποίησης των πράξεων που ορίζονται ως τρομοκρατικές και της επιβολής σχετικών κυρώσεων. Η Σύμβαση αυτή τέθηκε σε ισχύ την 10η Απριλίου 2002, και έχει κυρωθεί από 132 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.