Τομείς Δραστηριότητας / Φυσική ασφάλεια

Καθορισμός των όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

Με την υπ. αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 536), από την έναρξη ισχύος της οποίας καταργήθηκε η αντίστοιχου περιεχομένου Υπουργική Απόφαση 3015/30/3-δ/4.4.1997, καθορίζονται οι όροι ασφαλείας των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3601/2007. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν υποχρεωτικά δέκα όρους ασφαλείας, να διαθέτουν συνολική πολιτική ασφαλείας των καταστημάτων τους και να εγκαθιστούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξωτερικά ρολά ή άθραυστους υαλοπίνακες στα καταστήματά τους.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εφαρμογής των υποχρεωτικών όρων ασφαλείας σε όλα τα τραπεζικά τους καταστήματα έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2009. Μέχρι τον Απρίλιο του 2011, η Υπουργική Απόφαση είχε τροποποιηθεί τρεις (3) φορές.