Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 26
  • ΣΕΠ
  • 2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών