Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 20
  • ΙΟΥ
  • 2007
Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
με το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με την υπ. αριθμ. 242/6/4.5.2007 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το Παράρτημα 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006[1] στα ακόλουθα σημεία:

(α) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1.3. του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των πελατών δύναται να πραγματοποιείται και από άλλες, πλην των ανωτέρω, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, για τις οποίες το εποπτευόμενο ίδρυμα (Ε,Ι.) μπορεί να τεκμηρίωσε: ότι τα τηρούμενα σε αυτές στοιχεία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο από τον πελάτη.»

(β) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.4..4. αντικαταστάθηκε ως εξής: «Για τον εντοπισμό του πραγματικού δικαιούχου απαιτείται: (ι) είτε η δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων (ιι) είτε η πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας τους από το αρμόδιο για τη χρηματοδότηση στέλεχος του Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης ανώτερου διευθυντικού στελέχους, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή. Στην τελευταία περίπτωση τα Ε,Ι. οφείλουν να τηρούν φάκελο της υπεράκτιας εταιρείας, όπου θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και να τίθενται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»

(Γ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.4.7. αντικαταστάθηκε ως εξής: «Οι ίδιες απαιτήσεις που καθορίζονται πιο πάνω σε σχέση με φυσικά πρόσωπα, εφαρμόζονται για εταιρείες ή οργανισμούς που ζητούν το άνοιγμα λογαριασμού μέσω του ταχυδρομείου ή του διαδικτύου. Τα Ε.Ι., για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η δημιουργία μιας τέτοιας επιχειρηματικής σχέσης πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προσδιορισμού της ταυτότητας, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • να λαμβάνουν επιβεβαιωτική πιστοποίηση από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Financial Action Task Force (FATF),
  • να ζητούν η πρώτη πληρωμή, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης ή των μεμονωμένων συναλλαγών, να πραγματοποιηθεί μέσω λογαριασμού στο όνομα του πελάτη που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Financial Action Task Force (FATF).
  •  να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή σύναψης επιχειρηματικής σχέσης με εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.».


[1] Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006, ΦΕΚ Β 1626.