Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 3
  • ΣΕΠ
  • 2008
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3691
«σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008, σελ. 3129 επ.)