Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 11
  • ΙΑΝ
  • 2010
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ.
290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της
Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008»

Στις 10 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ. 290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ Β, 2434, 10.12.2009).

Με τη νέα Απόφαση καθορίζονται:

  • ο βαθμός σπουδαιότητας των επιμέρους υποχρεώσεων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρυμάτων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διοικητή, των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων τους, κατά είδος, και
  • τα κριτήρια προσδιορισμού και επιμέτρησης των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στα ανωτέρω νομικά και φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το άρθρο 52 του νόμου 3691/2008 για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α, 166/5.8.2008), την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ. 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 650/9.4.2009) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών» (L 345, 8.12.2006, σελ. 1).