Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 9
  • ΜΑΡ
  • 2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας
καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων»

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 196) η απόφαση αριθμ. 3015/30/6-δ του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β΄− 536) στα ακόλουθα σημεία:

(1) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3β΄ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι φορείς των πιστωτικών ιδρυμάτων υποχρεούνται στην υλοποίηση του μέτρου εντός εννέα (9) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στο διευθυντή του καταστήματος και σε περίπτωση προσφυγής από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης αυτής».

(2)  Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2α΄ του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης, παρατείνονται μέχρι 23−6−2010.

(3)  Η προθεσμία της παρ. 2β΄ του άρθρου 6 της ως άνω απόφασής, παρατείνεται μέχρι 23−3−2011.