Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 1
  • ΜΑΡ
  • 2007
Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 231/4/13.10.2006
«Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων».
(ΦΕΚ Β΄ 1626, 3.11.2006, σελ. 22304 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο το Νοέμβριο του 2006, στην ομώνυμη απόφαση 231/4/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία συμπληρώνει, ως Παράρτημα 4, την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

Η απόφαση, η οποία χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια και περιέχει τρεις πίνακες, τροποποιεί σε σημαντικό βαθμό το καθεστώς που ίσχυε απο το 2004 βάσει της Εγκυκλίου Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 16/2.8.2004, η οποία καταργήθηκε. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία στο μέτρο που η Εγκύκλιος Διοίκησης 16/2.8.2004, αν και αποτέλεσε μια έγκαιρη – για το χρονικό σημείο υιοθέτησης της, δηλαδή πριν την ενσωμάτωση της 2ης Κοινοτικής Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο – και συστηματική προσέγγιση των βασικών αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και  τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:

  • δεν ανταποκρινόταν πλέον στα σύγχρονα δεδομένα λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο ομίλων, ενώ
  • δεν λάμβανε, εκ των πραγμάτων, υπόψη τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής κατά το διάστημα που μεσολάβησε απο την έκδοσή της.

Οι αυξημένες απαιτήσεις που εισάγονται σε ό,τι αφορά ιδίως τις διαδικασίες αναγνώρισης και πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών, της επίδειξης δέουσας επιμέλειας και της προσέγγισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο, αποτελούν τρεις απο τους σημαντικότερους νέους άξονες του πλαισίου αρχών που καθορίζονται με την απόφαση.