Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 5
  • ΜΑΡ
  • 2007

Απόφαση 23/404/22.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
(ΦΕΚ Β΄ 1803, 11.12.2006, σελ. 24433 επ.)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση 23/404/22.11.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Με την εν λόγω Απόφαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 2331/95, όπως ισχύει και ειδικά μετά την τελευταία του τροποποίηση με το νόμο 3424/2005, καθώς και το πρόσφατο έργο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), αναθεώρησε το κανονιστικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εποπτευόμενων απο αυτήν επιχειρήσεων για την συμμόρφωσή τους στην συγκεκριμένη θεματική. Οι διατάξεις της Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1, τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2007.