Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 10
  • ΑΠΡ
  • 2009
Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 281/5/17.3.2009
“Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”
(ΦΕΚ Β΄ 650, 9.4.2009, σελ. 8153 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο τον Απρίλιο του 2009, στην ομώνυμη απόφαση 281/5/17.3.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με την απόφαση αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.  

Ειδικότερα, με  τη νέα απόφαση  της Τράπεζας της Ελλάδος:

1.   Εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των  εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων, σύμφωνα με:

 - τα προβλεπόμενα στον τελευταίο νόμο 3691/2008,

 - τις σχετικές κοινοτικές ρυθμίσεις (Οδηγίες 2005/60/ΕΚ, 2006/70/EK, Κανονισμός 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Κοινή Θέση από 16.10.2008 των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Εποπτείας  CEBS, CEIOPS, CESR)

 - τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force -FATF).

2.   Επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτική για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, πέραν από την ήδη προβλεπόμενη υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών για το σκοπό αυτό.

3.   Εξειδικεύονται τα καθήκοντα του Διευθυντικού Στελέχους, που κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο οφείλει να ορίζει για τη  γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών στην  Επιτροπή του πιο πάνω νόμου, η οποία είναι επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της περαιτέρω διερεύνησής τους . 

4.   Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στα  εποπτευόμενα   πρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κ.λπ.

5.   Συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κινδύνου, όπως, σε περίπτωση ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των € 250.000, αποφεύγεται η χρήση μετρητών, η δε απόδοση των χρημάτων  στον πελάτη να γίνεται μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό.