Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 26
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2331
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 173, 1995)

Με το νόμο 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. Ο εν λόγω νόμος, στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύει σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί με μεταγενέστερες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση του καταλόγου των εγκλημάτων που εμπίπτουν στην έννοια της «εγκληματικής δραστηριότητας» του άρθρου 1α, τον ορισμό της «αρμόδιας αρχής» του άρθρου 1στ, και την προσθήκη της παραγράφου 1 στο άρθρο 1, με την οποία ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις διατάξεις του άρθρου 7, με τις οποίες καθιερώθηκε η λειτουργία Επιτροπής, έργο της οποίας είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτήν, από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους υπόχρεους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για ύποπτες συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστής ως «Επιτροπή του άρθρου 7»).