Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 31
  • ΙΑΝ
  • 2007
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3424
«Tροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995
και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ Α΄ 305/13.12.2005, σελ. 5633 επ.)

Με το νόμο 3424/2005, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2001/97/ΕΚ.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 2331/1995, με το οποίο ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», γνωστή, ήδη απο το νόμο 2331/1995, ως «Επιτροπή του άρθρου 7».