Επικαιρότητα

Δημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που αφορά την κλιματική αλλαγή για το σύνολο της οικονομίας («economy-wide climate stress test») της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τα ερευνητικά πορίσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή για το σύνολο της οικονομίας («economy-wide climate stress test»). Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ανάλυση των επιπτώσεων του κινδύνου μετάβασης στον ιδιωτικό τομέα και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ευρωζώνη, καθώς βασίζεται σε ένα αναλυτικό σύνολο δεδομένων που συνδυάζει κλιματικές, ενεργειακές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες για εκατομμύρια επιχειρήσεις εντός του μητρώου πιστώσεων και της βάσης δεδομένων τίτλων της ζώνης του ευρώ, καθώς και δεδομένα σε επίπεδο χώρας για τα νοικοκυριά. Η έρευνα  αναλύει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των τραπεζών σε τρία σενάρια μετάβασης, τα οποία διαφέρουν ως προς το χρονοδιάγραμμα και τις φιλοδοξίες. 

Η έρευνα