Επικαιρότητα

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Λογιστικής Οδηγίας 2013/34 - Αναπροσαρμογή των κριτηρίων μεγέθους για την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων και των ομίλων σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την τροποποίηση της Λογιστικής Οδηγίας 2013/34 σε σχέση με την αναπροσαρμογή των κριτηρίων μεγέθους για την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων και των ομίλων σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Επισημαίνεται ότι η εν λόγο τροποποίηση πρόκειται να μεταβάλει και το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας ( CSRD ). Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην διαβούλευση είναι η 6η Οκτωβρίου 2023

Η διαβούλευση