Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 18
  • ΑΠΡ
  • 2023
Νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης των καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance Framework)