Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 12
  • ΜΑΪ
  • 2017
Έκθεση του FSB για την περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των αρχών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης του G-20 και του ΟΟΣΑ