Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 11
  • ΝΟΕ
  • 2021
Τελικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΒΑ για τον προσδιορισμό των αυστηρών κριτηρίων για την εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου και τα είδη των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας