Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 22
  • ΙΟΥ
  • 2015
Υιοθέτηση από την Επιτροπή της Βασιλείας υποδειγμάτων για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης