Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 5
  • ΙΟΥ
  • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης για τους κινδύνους αγοράς