Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις τιτλοποιήσεις