Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 8
  • ΔΕΚ
  • 2021
Αναθεωρημένος οδηγός της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας (fit and proper assessments) των μελών του διοικητικού οργάνου των πιστωτικών ιδρυμάτων