Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 18
  • ΔΕΚ
  • 2015
Κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με το νέο πλαίσιο λογιστικού χειρισμού των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο