Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 1
  • ΙΟΥ
  • 2021
Επικαιροποιημένα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)