Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 19
  • ΑΠΡ
  • 2023
Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων