Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 27
  • ΦΕΒ
  • 2023
Γνωμοδότηση της EBA για την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με το όριο ανάμεσα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη μεταφορά εσωτερικού κινδύνου μεταξύ των βιβλίων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/876