Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 6
  • ΟΚΤ
  • 2014
Αναθεώρηση των βασικών αρχών της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου