Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 3
  • ΝΟΕ
  • 2015
Αρχές του FSB για την αποτελεσματική εφαρμογή διασυνοριακών δράσεων εξυγίανσης