Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 4
  • ΙΟΥ
  • 2006
Βασιλεία ΙΙ – Διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών